Informatie over Cookies en Privacy

U bezoekt programma lvscv.nl, Leerlingvolgsysteem voor Communicatieve Vaardigheden. Deze verklaring is van toepassing op alle programmaonderdelen van LVS CV, tenzij anders vermeld.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de applicatie. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze cookieverklaring tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. lvscv.nl verplicht zich om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Wijziging van deze verklaring

lvscv.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze cookieverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende cookieverklaring op de hoogte bent. Deze Cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2020.

Gebruik van deze website

Hoewel wij ons inspannen om te zorgen dat de informatie op deze website juist is, verklaren noch garanderen wij (expliciet noch impliciet) dat zij volledig, nauwkeurig of geschikt voor enig bepaald doel is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei fouten of weglatingen. Wij wijzen u erop dat een deel van de informatie of gegevens op deze website enige tijd geleden geproduceerd kan zijn.

Dienovereenkomstig kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor welk verlies en/ of welke schade dan ook voortvloeiende in een contract of onrechtmatige daad uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze website of enige daarin vervatte informatie of gegevens, of waartoe via deze website toegang wordt verkregen, of uit welke handeling of beslissing dan ook die wordt ondernomen als gevolg van het gebruik van deze website of de daarin vervatte informatie of gegevens.

Gebruik van ons eigendom

De documenten, logo's, iconen, picto’s en andere grafische voorstellingen die worden gebruikt op deze website zijn eigendom van de lvscv.nl. Het verkrijgen van toegang impliceert geen toestemming tot het reproduceren, overdragen en/of distribueren van deze informatie of deze documenten, logo's, iconen, picto’s en andere grafische voorstellingen in welke vorm of met welke middelen dan ook. Indien u één van deze activiteiten wenst uit te voeren, dient u onze voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe te verkrijgen.

Auteursrecht op afbeeldingen

lvscv.nl is niet aansprakelijk voor schending van copyright en/of auteursrecht op afbeeldingen, foto’s en teksten die aangeleverd worden door derden. De claims en/of kosten van eventuele schadevergoedingen zullen worden verhaald op de partij die de afbeelding/foto/tekst heeft aangeleverd.

Wettige geldigheid

Indien enige bepaling van deze kennisgeving om welke reden dan ook onwettig, nietig of onafdwingbaar zal blijken, dan zal die bepaling scheidbaar worden geacht voor zover zij onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, maar dit zal niet van invloed zijn op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Copyright

© 2020 lvscv.nl . Alle rechten voorbehouden.

U mag uitsluitend voor eigen gebruik delen van deze website afdrukken of welke pagina dan ook downloaden naar een lokale vaste schijf van uw personal computer. Wij geven geen toestemming om enige inhoud van deze website op te nemen in enig commercieel document of enige commerciële website, of in enig ander materiaal dat wordt verkocht of anderszins beschikbaar wordt gemaakt met winstoogmerken, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Afgezien hiervan mag u geen deel van deze website of enige andere website reproduceren of opslaan zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze voorwaarden en bepalingen (met inbegrip van het privacybeleid op de website www.lvscv.nl) zijn onderhevig aan en zullen worden geïnterpreteerd volgens het Nederlandse recht.

Privacystatement

lvscv.nl gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. lvscv.nl begrijpt dat er gegevens worden vastgelegd die van invloed kunnen zijn op de persoonlijke levenssfeer. lvscv.nl heeft technische veiligheidsmaatregelen getroffen om de persoonlijke gegevens te beschermen.

Waarom worden mijn gegevens vastgelegd?

Voor de werking van de applicatie moet lvscv.nl persoonlijke gegevens vastleggen. lvscv.nl legt uitsluitend gegevens vast die voor de werking van de applicatie noodzakelijk zijn. Hierover zijn afspraken gemaakt met de Instelling middels de Verwerkersovereenkomst.

Wie legt deze gegevens vast en wie kan deze dan inzien?

lvscv.nl probeert zo min mogelijk gegevens vast te leggen. In de Verwerkersovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over wie welke gegevens mag bekijken en wijzigen.

Hoe veilig zijn de gegevens van mij bij lvscv.nl?

lvscv.nl maakt gebruik van digitale middelen en zorgt ervoor dat deze omgevingen digitaal beveiligd zijn. lvscv.nl maakt een dagelijkse back-up van alle gegevens.

Wat gebeurt er als onverhoopt gegevens van mij of mijn kind bij anderen terecht komen?

lvscv.nl probeert natuurlijk te voorkomen dat uw gegevens niet bij anderen terecht komen, verloren gaan of niet juist zijn. Wanneer dat onverhoopt toch gebeurt, wordt er een strikt stappenplan doorlopen. In het geval dat er sprake is van het lekken van persoonlijke gegevens die van invloed zijn op de persoonlijke levenssfeer, wordt hiervan melding gemaakt. Heeft u toch nog vragen of opmerkingen over de bescherming van persoonlijke gegevens, neem dan contact op met lvscv.nl. via email: info@lvscv.nl